Varianta  11         

                                                                                   Prof Anghel  Mihăiţă Giorgică

           

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu

Timpul efectiv de lucru 2 ore .

 

 

  SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.                       (30 puncte)

 

5p   1. Rezultatul calculului  9+9:90 este egal cu …..

5p   2. Dacă  2x+ 8y=10 atunci  x­+ 4y=.........

5p   3. Numărul raţional 3,(3) scris sub formă de fracţie ordinară  ireductibilă este egal cu……

5p   4. Un tetraedru regulat cu latura de 1cm are aria totală........

5p   5. Diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 1cm, 2 cm şi 3 cm este

            egală cu …..cm.

5p   6. Dacă a+b =8 și a=3b atunci a=......... si b=.......

  

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.      (30 puncte)

 

5p    1. Desenaţi pe foaia de examen prisma patrulateră regulată HECTARUL

5p    2. Să se arate că   (\(\sqrt{3}\)+\(\sqrt{2}\)+1)2=2[(1+\(\sqrt{2}\))(1+\(\sqrt{3}\))+2]

 5p   3. Aflați aria unui pătrat care are perimetrul 1 m.

        4  Se consideră funcţia f : R → R, f(x) =  - 2x+6 .

 5p   a)  Determinaţi valoarea lui  m astfel încât  , f(2)+m=10

 5p   b) Reprezentați grafic funcția intr-un sistem de axe perpendiculare xOy                                                             

 5p    5. Dacă Niculae are 40 lei și Nilă 85 lei, câți lei trebuie să-i dea Niculae fratelui său   

            astfel încât el să aibă un sfert din suma lui Nilă ?            

     SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.   (30 puncte)

 

          1.Un trapez dreptunghic are bazele de 8cm, 4cm și o diagonală perpendiculară pe

              latura  oblică a trapezului.

  5p   a)  Calculați lungimea laturii oblice a trapezului.

  5p   b)  Aflați aria lui.

  5p   c)  Determinați măsura unghiului ascuțit al trapezului . 

          2.  După ce secerau, membrii familiei lui Moromete, făceau o șiră de snopi avînd  forma                                                    

            unei  prisme triunghiulare regulată dreaptă. Fața laterală de pe pământ reprezenta un    

            dreptunghi cu aria 72 m2 având lungimea, paralela cu creasta, dublul lațimii.(Figura 1)

   5p    a)  Aflaţi lungimea înălțimii șirei .

   5p    b)  Calculați aria totală a prismei .

   5p    c)  Câte duble de grâu a treierat  Moromete, cu batoza lui Iocan,  știind că din 2\(\sqrt{3}\)m3                        

                din  șiră el obținea 9 duble de grâu ?

12.1